Huurvoorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Indien blaasmaarop.nl verhuurt, geschiedt dit uitstuitend op de navolgende voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden.
1.3 Indien men de huur wenst te beëindigen, dient de huurder dit schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, doch altijd met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste een week. Indien deze termijn overschreden word, zal de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden.
1.4 Het gehuurde materiaal mag in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder worden onderverhuurd, uitgeleend of verplaatst naar een andere locatie.

 1. Verhuurtermijnen en tarieven

2.1 De opgegeven huurtarieven zijn exclusief transport, opbouw en afbouw tenzij anders aangegeven.
2.2 De verhuurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het materiaal dat blaasmaarop.nl in voorraad heeft.

 1. Aanvang en einde der huurperiode

3.1 De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat word terug gebracht, word er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige huurdag en een boete van 100 procent van de huurkosten van een minimale huurperiode in rekening gebracht.

 1. Staat van het materiaal

4.1 De verhuurder verklaart dat deze het materiaal voor de verhuur periode visueel heeft gecontroleerd en getest.
4.2 Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd, de huurder wordt getracht het materiaal in de zelfde staat te houden met inachtneming van het bepaalde onder 9.
4.3 Het materiaal dient compleet schoon, droog en in originele staat terug gebracht worden met inachtneming van het bepaalde onder 3.

 1. Transport

5.1 De huurprijs is exclusief transport van het materiaal. Het materiaal dient door de huurder opgehaald te worden op het afgesproken adres en op de laatste dag van de huurperiode weer op de afgesproken plaats terug gebracht te worden.

 1. Prijswijzigingen

6.1 De verhuurtarieven zijn gebaseerd op de prijzen en omstandigheden van het moment van het aangaan van de huurovereenkomst.
6.2 De verhuurder behoudt zich alle rechten om een prijswijziging door te voeren, echter na het tekenen van de huurovereenkomst mag de prijs niet meer veranderd worden, zowel omhoog als omlaag.

 1. Onderhoud en reparatie

7.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de verhuurder voor zijn rekening gebracht.
7.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking hebbende op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
7.3 Alle reparaties worden door blaasmaarop.nl zelf uitgevoerd of uitbesteed aan een ander bedrijf. Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van de verhuurder materiaal vervangen of gerepareerd worden.
7.4 De huurder dient blaasmaarop.nl onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te stellen.

 1. Aansprakelijkheid en verzekering

8.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal. In voorkomende gevallen zal de huurder zo nodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.
8.2 De huurder dient zorg te dragen voor afdoende dekking op zijn verzekering voor het gehuurde materiaal.
8.3 De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
8.4 De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
8.5 Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door blaasmaarop.nl dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.

 1. Betaling

9.1 Voor het gehuurde wordt een waarborgsom gevraagd van 50 of 100 euro tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Betaling van de verschuldigde huur inclusief de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten zal dienen te geschieden bij het ophalen van het materiaal.
9.3 Alleen contante betalingen worden geaccepteerd.
9.4 De waarborgsom wordt retour betaald na technische en optische controle van al het geretourneerde, onbeschadigde materiaal.

 1. Risico en schade en/of letsel

10.1 Het gebruik van het gehuurde materiaal van blaasmaarop.nl is te allen tijde voor het eigen risico van de huurder.
10.2 Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
10.3 Schade aan het gehuurde materiaal, dat door de huurder is veroorzaakt door ongewoon gebruik, zal voor rekening van de huurder komen.

 1. Diefstal / verlies

11.1 De huurder wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier schuld aan heeft.
11.2 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit omdat de huurder een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of diefstal.

 1. Gebruik van Springkussen

12.1 De huurder dient zich altijd te houden aan de veiligheidsregels die op het springkussen vermeld staan.
12.2 Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
12.3 Het is niet toegestaan te eten en/of drinken op het springkussen.
12.4 Gebruik van het bijgeleverde grondzeil is verplicht om vervuiling en beschadiging te voorkomen.
12.5 Het springkussen dient schoon en droog weer ingeleverd te worden. Als dit niet het geval is worden de schoonmaakkosten op de huurder verhaald.

 1. Geschillen

13.1 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.